Akademska karijera

Dr.sci.med. Amela Mornjaković-Franca je rođena u Sarajevu gdje je ostvarila kompletnu profesionalnu i naučnu karijeru. Završila je Medicinski fakultet, kao i Postdiplomski studij iz "Eksperimentalne medicine" sa odličnim uspjehom.

Najznačajniji dio naučnog rada je posvetila problematici štitaste žlijezde u dječijoj dobi korištenjem ultrazvučne metode, te je u okviru svog Magistarskog rada istraživala volumen ove važne endokrine žlijezde u školske djece, a u okviru Doktorske disertacije, volumen i morfologiju štitaste žlijezde u djece oboljele od Inzulin-ovisnog Diabetes mellitusa.

Ovi projekti su polučili rezultate značajne za širu zajednicu, jer su ustanovljene prve normalne vrijednosti veličine štitnjače u naše školske djece, a što je značajno sa aspekta procjene jodnog deficita u regionu, kao i za klinički rad sa dijabetičnom djecom, jer je ultrazvučna procjena veličine i morfologije štitnjače postala sastavni dio inicijalnog skrininga štitnjače u djece sa novootkrivenim tip 1 dijabetesom.

U uspješnoj akademskoj karijeri (trenutno viši asistent na predmetu Radiologija) na Medicinskom fakultetu UNSA koja traje od akademske 1999./2000. godine, posebno se ističe plaketa "Najbolji asistent" kojom je u ak. 2006/2007. godini nagrađena od studenata Medicine. Bila je i voditelj Prve radiološke škole za studente Medicinskog fakulteta u organizaciji Bohemse u 2007. godini.

U novembru 2011. godine izabrana je u akademsko zvanje Docent na Fakultetu Zdravstvenih Studija UNSA.

amela, franca, amela mornjakovic, mornjakovic, mornjaković, ultrazvuk, radiologija, sarajevo, ordinacija, ultrazvučni pregled, ultrazvucni pregled, unitic, djeciji radiolog, radiolog, radiolog u bih, amela, franca, amela mornjakovic, mornjakovic, mornjaković, ultrazvuk, radiologija, sarajevo, ordinacija, ultrazvučni pregled, ultrazvucni pregled, unitic, djeciji radiolog, radiolog, radiolog u bih amela, franca, amela mornjakovic, mornjakovic, mornjaković, ultrazvuk, radiologija, sarajevo, ordinacija, ultrazvučni pregled, ultrazvucni pregled, unitic, djeciji radiolog, radiolog, radiolog u bih